HR EN

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJE HOTELA NA UGLU SAVSKE I NOVE CESTE U ZAGREBU

Provedeni natječaji

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJE HOTELA NA UGLU SAVSKE
I NOVE CESTE U ZAGREBU


RASPISIVAČ NATJEČAJA:

KAMELIA-PROMET d.o.o., Zagreb, Prevoj 89 (OIB: 81753574590), zastupan po gdinu. Eduardu Vasilju;  mob: 095/549-3939 - e-mail: kamelia.promet@hotmail.com

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktorici Zrinki  Marović; tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – e-mail: stimar@stimar.hr
Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

RASPISUJE NATJEČAJ
prvog stupnja složenosti

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI 
ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG
RJEŠENJA HOTELA  NA UGLU SAVSKE I NOVE CESTE U ZAGREBU

PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke osobe . Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt .

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Odranska 2, 10000 Zagreb, OIB:93952250728  - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh. -ovlaštena arhitektica urbanistica - mail: kaminski@cpa.com.hr  telefon: 01 6190 356

Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – mail : stimar@stimar.hr, telefon: 01 60 40 278     

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa,  ima  pravo  sudjelovanja  na  ovom natječaju samo s jednim radom.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu arhitektonskog projekta iznosi cca 3.206.800,00 (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata  Hrvatske komore arhitekata.

Procijenjena vrijednost investicije: cca 125.000.000,00 kn bez PDV-a odnosno nadzemno cca 5.300,00 kn/m2  bez PDV-a.

PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja
hotela na uglu Savske i Nove ceste u Zagrebu. Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca  3.393 m2.

SVRHA I CILJ natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje hotela koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju na istaknutom mjestu na uglu Savske i Nove ceste.

Registarski broj natječaja je:  86-19/ZG-IA U/N

Natječajne podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail: stimar@stimar.hr  uz dodstavu osobnih podataka (kontakt adresa, telefon i e-mail adresa) i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom (podloge se  dostavljaju mailom i to bez naknade - ne plaćaju se)

 

 

ROKOVI:
Početak natječaja  : 30.09.2019.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 21.10.2019.
Pisani odgovori (mailom)  bit će dostavljeni do  31.10.2019.
Rok predaje natječajnih radova je  03.12.2019. do 16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem e-maila stimar@stimar.hr

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 460.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada                                                                                  184.000,00 kn
Druga nagrada                                                                                115.000,00 kn
Treća nagrada                                                                                   69.000,00 kn
Četvrta nagrada                                                                                55.200,00 kn
Peta nagrada                                                                                     36.800,00 kn

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno  valorizirati slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;
2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
6. ekonomičnost u izgradnji i održavanju.

Kriteriji su jednakovrijedni

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA

Za ocjenu radova imenovan je  Ocjenjivački sud u sastavu od  pet (5) članova i to:

1.  Zlatko Hanžek, dipl.ing.arh.– predsjednik ocjenjivačkog   suda   
2.  Boris Koružnjak, dipl.ing.arh. - dopredsjednik  ocjenjivačkog suda
3.  Sanja Borisavljević, dipl.ing.arh.
4.  Michael Baum, član
5.  Stipan Marović, dipl.iur.oec.

Zamjenik člana OS-a

1. Duško Dropulić, dipl.ing.arh.

Savjetnici

1. Zrinka Marović, Mr.oec.
2. Eduard Vasilj

Tehnička komisija

1. Neda Kaminski Kirš, dipl.ing.arh.
2. Katja Bobanović, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja

1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. 

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do  20.12.2019. godine.

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade,  biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila

U roku od 8 (osam) dana  po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr  kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani  prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u roku od 30 dana u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici  www.stimar.hr

Kompletan program za natječaj možete preuzeti na poveznici (link) ispod.

Program natječaja