HR EN

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE Petrinjska ulica 87 u Zagrebu

Provedeni natječaji

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE

Petrinjska ulica 87 u Zagrebu


RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 22  (OIB: 16308837296), zastupan po

Članu uprave gospodinu Ahmetu  Mešiću

tel: 01 6061 510  -  mail: info@mesic-com.hr

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktoru Stipanu Maroviću, 
tel: 01 6040 278, 01 6040 469
e-mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt Zdravko Mehmet, dipl.ing.arh.

RASPISUJE NATJEČAJ

prvog stupnja složenosti

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI
ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE

Petrinjska ulica 87 u Zagrebu

PRAVO SUDJELOVANJA  imaju sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

 

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .

 

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb, OIB: 90418223094 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Miroslav Dragomanović dip.ing.arh. - ovlašteni arhitekt  - mail: miroslav.dragomanovic@gmail.com, telefon 01 4856 123

 

Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt –  mail : zdravko.mahmet@gmail.com, telefon 01 60 40 278
Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa,  ima  pravo  sudjelovanja  na  ovom natječaju samo s jednim radom.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu arhitektonskog projekta

iznosi cca 419.888,00 (bez PDV-a), prema  Pravilniku o        standardu usluga arhitekata  Hrvatske komore arhitekata.
Procijenjena vrijednost investicije: cca 10.300.000,00  kn bez PDV-a odnosno     nadzemno 5.850,00 kn/m2 i podzemno 3.000,00 kn/m2 (prosječno 5.137,50 kn/m2) bez PDV-a

PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju poslovno-stambene građevine na lokaciji u Zagrebu, Petrinjska 87, k.č. 7492 k.o. Centar.
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca  506 m2, što je površina katastarske čestice.
Procijenjena vrijednost investicije: cca 10.300.000,00  kn bez PDV-a odnosno     nadzemno 5.850,00 kn/m2 i podzemno 3.000,00 kn/m2 (prosječno 5.137,50 kn/m2) bez PDV-a

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja
temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projekti za uređenje prostora i izgradnju
poslovno stambene građevine na lokaciji Petrinjska 87, Zagreb, k.č. 7492 k.o. Centar.
Registarski broj natječaja je:  54-18/ZG-A/N

NATJEČAJNE podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail: stimar@stimar.hr i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom
(podloge se  dostavljaju mailom i to bez naknade - ne plaćaju se)

ROKOVI:
Početak natječaja  08.02.2018.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 01.03.2018.
Pisani odgovori (mailom)  bit će dostavljeni do  08.03.2018.
Rok predaje natječajnih radova je 11.04.2018. do 16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem e-maila stimar@stimar.hr

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 90.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije četiti (4) rada koji su stručno izrađeni i odgovarajuUvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada 36.000,00 kn
Druga nagrada 27.000,00 kn
Treća nagrada 18.000,00 kn
Četvrta nagrada 9.000,00 kn

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno  valorizirati slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;
2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Petrinjske 87, Zagreb;
6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Kriteriji su jednakovrijedni

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od tri (3) člana

  1. Neda Balog Dolečki , dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica  – predsjednica ocjenjivačkog   suda
  2. Milivoj Cota,  dipl.ing.arh. -  ovlašteni arhitekt - dopredsjednik ocjenjivačkog suda
  3. Zrinka Marović, Mr.oec.           

Zamjenik člana OS-a

  1. Marko Cvjetko,  dipl.ing.arh.  - ovlašteni arhitekt

Savjetnici

  1. Stipan Marović, dipl.iur.oec.
  2. Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija

  1. Katja Bobanović, dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica

​Tajnik natječaja

  1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.  – ovlašteni arhitekt

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do  27.04.2018. godine.

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade,  biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila

U roku od 8 (osam) dana  po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr  kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani  prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u roku od 30 dana u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici  www.stimar.hr