HR EN

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA STAMBENE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA K.Č. BR. 4838/1 K.O. TREŠNJEVKA

Provedeni natječaji

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

SETOM d.o.o, Zagreb, Bencekovićeva 33, (OIB: 34602183958), zastupan po direktoru Tomislavu Šekeriji    - mob: 098/ 800 657  -  mail: info@setom.hr

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po

direktorici Zrinki  Marović  -  tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

 

RASPISUJE NATJEČAJ

prvog stupnja složenosti

 

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI  

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA STAMBENE GRAĐEVINE

U ZAGREBU NA K.Č. 4838/1 K.O. TREŠNJEVKA

 

 

PRAVO SUDJELOVANJA  imaju sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

 

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .

 

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je

Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. – Tomislav Dolečki  dip.ing.arh. – ovlašteni arhitekt - mail: tomislav@cpa.com.hr  telefon: 01/6190-356
Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – mail : stimar@stimar.hr, telefon: 01 60 40 278     

 

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

 

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa,  ima  pravo  sudjelovanja  na  ovom natječaju samo s jednim radom.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu arhitektonskog projekta

iznosi cca 205.217,00 (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata  Hrvatske komore arhitekata.

           

 Procijenjena vrijednost investicije: cca 5.431.000,00 kn bez PDV-a odnosno       

 nadzemno cca 4.500,00 kn/mi podzemno  cca 3.000,00 kn/m2 (prosječno cca  

 3.518,00 kn/m2) bez PDV-a.

 

PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju

stambene građevine  na k.č. 4838/1 k.o. Trešnjevka – Zagreb.

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca  647m2.

 

SVRHA I CILJ javnog natječaja je dobiti najbolje idejno rješenje niske stambene

građevine na k.č.br. 4838/1 k.o. Trešnjevka, koje će u programskom i oblikovnom

smislu adekvatno vrednovati ovu lokaciju.

 

Registarski broj natječaja je:  81-19/ZG-I /N

NATJEČAJNE podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-

mail: stimar@stimar.hr i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom do

roka za postavljanje pitanja 10.08.2019. (podloge se  dostavljaju mailom i to bez

naknade - ne plaćaju se)

 

 

ROKOVI:

Početak natječaja  : 22.07.2019.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 10.08.2019.

Pisani odgovori (mailom)  bit će dostavljeni do  21.08.2019.

Rok predaje natječajnih radova je  23.09.2019. do 16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

 

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem e

maila stimar@stimar.hr

 

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 66.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju

Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i

rasporedu kako slijedi:

 

Prva nagrada                                                                                  33.000,00 kn

Druga nagrada                                                                              20.000,00 kn

Treća nagrada                                                                                13.000,00 kn

 

                                                                                  

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno  valorizirati slijedeće kriterije :

 

1. realizacija prostornog programa;

2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;

3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja, posebno onog prema Zadarskoj ulici (Zagrebačkoj aveniji);

6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

 

Kriteriji su jednakovrijedni

 

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

 

 

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA

Za ocjenu radova imenovan je  Ocjenjivački sud u sastavu od tri (3) člana:

 

Ocjenjivački sud

 

1.  Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.– predsjednik ocjenjivačkog   suda    

 

2.   Gordan Cmrečki, dipl.ing.arh.   - dopredsjednik  ocjenjivačkog suda

 

3. Tomislav Šekerija, član

 

 

Zamjenik člana OS-a

 

1. Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh.

Savjetnik

1. Stipan Marović, dipl.iur.oec

 

Tehnička komisija

1.  Zrinka Tadić,  dipl.ing.arh. 

Tajnik natječaja

1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. 

 

 

 

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do  11.10.2019. godine.

 

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade,  biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila

U roku od 8 (osam) dana  po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr  kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani  prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.

 

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u roku od 30 dana u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici  www.stimar.hr

 

Kompletan program za natječaj možete preuzeti na poveznici (link) ispod.

https://www.dropbox.com/s/vq68gzl5ebiaih4/PROGRAM%20ZA%20NATJE%C4%8CAJ%20_SETOM_VERIFICIRAN.pdf?dl=0