HR EN

4 Tornja

Projekti: Za buduću realizaciju

PROJEKT 4 TORNJA NA LOKACIJI ZAVRTNICA ZAGREB

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
28.853 m2
Katnost
P+1 do P+23
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
110.111 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
79.135 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
37.976 m2
Broj podzemnih etaža
2
Broj građevina (nadzemnih volumena)
4
Glavni arhitekti
Saša Begović, Marko Dabrović,
Tatjana Grozdanić-Begović, Silvije Novak
Nevena Kuzmanić, Hrvoje Bilanđić, Anna Kocsis 
(PROJEKTNI TIM: 3-LHD)