HR EN

POSLOVNI KOMPLEKS RADNIČKA

Projekti: Za buduću realizaciju

POSLOVNI KOMPLEKS RADNIČKA

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
32.446 m2
Katnost
P+8
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
78.414,80 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
64.564,60 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
13850,20 m2
Broj podzemnih etaža
2
Broj građevina (nadzemnih volumena)
6
Planirani broj stanova ukupno
 
Glavni arhitekti
Sanja Borisavljević ćdia
Mihaela Harapin dia
Valentina Milići dia
Jurica Barišić dia
Nikola Ivanec dia 
(ADE STUDIO d.o.o.)