HR EN

SAVSKA-VUKOVARSKA DPU

Projekti: Za buduću realizaciju

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SAVSKA-VUKOVARSKA

Površina čestice planske oznake "C"
4.607 m2
Katnost
4 Po+21+Teh.et
Građevinska (brutto) površina nadzemno - BRP
33,997 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - BRP
16.560 m2