HR EN

UNSKA-KOTURAŠKA

Projekti: Za buduću realizaciju

STAMBENO-POSLOVNI BLOK UNSKA-KOTURAŠKA

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
5.380,00 m2
Katnost
2Po+P+8
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
25.804,00 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
16.140,00 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
9.664,00 m2
Broj podzemnih etaža
 
Broj građevina (nadzemnih volumena)
3
Planirani broj stanova ukupno
152
Glavni arhitekti
Damir Rubeša dia.
Ivan Rališ dia.
(Studio RUBING d.o.o.)