HR EN

Zeleni grad Kupinec

Projekti: Za buduću realizaciju

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZELENI GRAD-KUPINEC/NOVO NASELJE

Prostorno uređenje i komunalno opremanje danas neizgrađenog izdvojenog građevinskog područja za potrebe mješovite namjene (stanovanje sa pratećim sadržajima), te gosodarske namjene (proizvodne, poslovne, trgovačke i komunalno-servisne).

Površina obuhvata plana iznosi oko 265,30 hektara.